ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 99/2018

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Απόρριψη της Αίτησης Ακύρωσης κατά του Προεδρικού Διατάγματος υπ. Αριθμ. 99/2018 σχετικά με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών, από το ΣτΕ


Στις 15/01/2021, δημοσιεύθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι απορριπτικές αποφάσεις (51-57/2021) των αιτήσεων ακύρωσης κατά του π.δ./τος 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», οι οποίες είχαν, αντιστοίχως, ασκηθεί από: 1) διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς, 2) το Ν.Π.Δ.Δ. «Ένωση Ελλήνων Χημικών», 3) το σωματείο «Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων», 4) το σωματείο «Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου», 5) το σωματείο «Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου», 6) το σωματείο «Σύλλογος Ελλήνων Αεροναυπηγών» και κατόχους αλλοδαπών (αναγνωρισμένων στην Ελλάδα) τίτλων σπουδών Αεροναυπηγού Μηχανικού, 7) το σωματείο «Επαγγελματική- Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών» και πτυχιούχους μηχανικούς Τμημάτων Τ.Ε.Ι.


Από την περίληψη των παραπάνω αποφάσεων που δημοσίευσε στον ιστότοπό του το Δικαστήριο, στις 16/01/2021, προκύπτουν οι εξής κρίσεις του:

· Με τη συγκεκριμένη επαγγελματική κατοχύρωση ο νομοθέτης απέβλεψε στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ιδιαίτερα δε στην ασφάλεια των κατασκευών και των υποδομών της χώρας.

· Το άρθρο του Συντάγματος που προστατεύει την επαγγελματική ελευθερία επιβάλλει, καταρχήν, την απόδοση κοινών επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλους τους κατόχους τίτλων σπουδών που διαθέτουν επάρκεια γνώσεων για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων. Δεν αποκλείεται, κατά τον νομοθέτη, να αντιστοιχούν ορισμένες δραστηριότητες της Μηχανικής στα γνωστικά αντικείμενα πλειόνων ειδικοτήτων. Οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας δεν αποκλείουν τον καθορισμό ορισμένων κοινών επαγγελματικών δικαιωμάτων για πλείονες ειδικότητες διπλωματούχου Μηχανικού, εφ΄όσον για καθεμία από αυτές συντρέχει η προϋπόθεση της επάρκειας γνώσεων στον βαθμό που είναι αναγκαίος για να ασκούνται οι σχετικές δραστηριότητες της Μηχανικής με τρόπο ασφαλή για τις κατασκευές και τις υποδομές της χώρας και μη βλαπτικό για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

· Η Διοίκηση δεν όφειλε να εξετάσει διατάξεις που καθορίζουν ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα για κατόχους άλλων τίτλων σπουδών ή να συγκρίνει τα γνωστικά αντικείμενά τους με εκείνα των ειδικοτήτων του διπλωματούχου Μηχανικού. Η κρίση της για την επάρκεια των μηχανικών είναι αυτοτελής.

· Δεν διαπιστώθηκε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

· Η κρίση της Διοίκησης, ως επιστημονική και τεχνική, είναι ανέλεγκτη από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο βασιζόμενο στη λογική και στα διδάγματα της κοινής πείρας δύναται να εξετάσει μόνο αν τα γνωστικά αντικείμενα, όπως προσδιορίζονται για τις ειδικότητες διπλωματούχου Μηχανικού στο π.δ/μα, είναι εκδήλως αναντίστοιχα με καθοριζόμενα επαγγελματικά δικαιώματα και έκδηλη αναντιστοιχία γνωστικού αντικειμένου και επαγγελματικού δικαιώματος δεν διαπιστώθηκε στην προκειμένη περίπτωση.


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου (ΠΣΑΤ) θεωρεί ότι οι αποφάσεις αυτές θα έχουν σημαντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο τοπίο, στο περιβάλλον, αλλά και στο επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Τοπίου, αφού το π.δ./μα που κρίθηκε ως νόμιμο παρέχει πλεονάζοντα προνόμια υπερ συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων. Σε ένα σύγχρονο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που βάλλεται από παντού, θα αναμέναμε, για την διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη λόγοι που ανάγονται προεχόντως στην προστασία του τοπίου και στη δημόσια υγεία, σε σχέση με λόγους που ανάγονται στις κατασκευές και τις υποδομές. Οι οικονομικές στρεβλώσεις που θα δημιουργηθούν εφεξής στην αγορά εργασίας και η ελλιπής προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου, θα οδηγήσουν σε μη βιώσιμη ανάπτυξη, πέραν της απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας επαγγελματιών και επιστημόνων οι οποίοι είναι οι πλέον κατάλληλοι για την άσκηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που κρίθηκαν, βάσει του γνωστικού τους αντικειμένου. Εν κατακλείδι, το καθεστώς που νομιμοποιείται από την απόφαση αυτή παραγνωρίζει τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου και δεν συμβαδίζει με τη διεθνή και ευρωπαϊκή σύγχρονη πραγματικότητα.


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου θα συνεχίσει να μάχεται για την διαφύλαξη των κοινών οικονομικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του, σε μια προσπάθεια κατοχύρωσης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου, ήδη θεσμοθετημένου και αναβαθμισμένου σε πλείστες χώρες της Ε.Ε. αλλά και παγκοσμίως, θα συνεχίσει να αποτελεί τον θεματοφύλακα του ελληνικού τοπίου, του αστικού και περιαστικού πρασίνου και του περιβάλλοντος.Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου συμμετέχει

ως υποστηρικτής στη Διημερίδα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.