Ανακοίνωση του ΠΣΑΤ σχετικά με το προεδρικό διάταγμα 99/2018

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου (Π.Σ.Α.Τ.), εκπροσωπώντας τους Έλληνες Αρχιτέκτονες Τοπίου στο σύνολό τους, εκφράζει την έντονη αντίδρασή του και αντιτίθεται στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος υπ. αριθ. 99/2018(ΦΕΚ 187/ Α’ ) με τίτλο “Ρύθμιση του Επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”. Το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου και μελετών αντικειμένων που εν γένει ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα Τοπίου σε πολλές ειδικότητες Μηχανικών.

Σε χρονική συγκυρία που το αντικείμενο το Αρχιτέκτονα Τοπίου δεν είναι θεσμοθετημένο στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες, το Π.Δ. χωρίς να συνεργαστεί με επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα, χωρίς να συμβουλευτεί το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό των δυο, αναγνωρισμένων από την IFLA EU (International Federation of Landscape Architects Europe) επίσημων μεταπτυχιακών προγραμμάτων Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και χωρίς να μελετήσει τα ισχύοντα περί επαγγελματικών δικαιωμάτων αρχιτεκτόνων τοπίου στην Ευρώπη και Παγκοσμίως προχωρά σε απόδοση δικαιωμάτων στην Ελλάδα με αντιεπιστημονικό και αντιδεοντολογικό τρόπο.

Συγκεκριμένα:

· Αποδίδει δικαιώματα εκπόνησης μελετών τοπίου σε διαφορετικές ιδιότητες μηχανικών, καταργώντας την επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση.

· Κατακερματίζει το αντικείμενο του αρχιτέκτονα τοπίου καθώς διαφορετικού τύπου μελέτες (μελέτη περιβάλλοντος χώρου, μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου, αστικές αναπλάσεις και σχεδιασμός τοπίου) αποδίδονται σε διαφορετικές ειδικότητες μηχανικών

· Αποδίδει μελέτες τοπίου σε ειδικότητες μηχανικών οι οποίες δεν έχουν επαρκές γνωστικό αντικείμενο όπως ορίζεται από το ίδιο π.δ.

Ο ΠΣΑΤ ζητά την απόσυρση του προεδρικού διατάγματος και θα προχωρήσει στην χρήση κάθε έννομου μέσου για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών του.

Παράρτημα:

· Τι ορίζεται ως μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου (Charter IFLA EU)

Η Αρχιτεκτονική Τοπίου περιλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό του τοπίου (landscape planning), τον σχεδιασμό μικροροπίων (landscape design), και την διαχείριση (landscape management) του τοπίου, για την δημιουργία, διατήρηση, προστασία τόπων, έτσι ώστε να είναι λειτουργικοί, όμορφοι , βιώσιμοι και κατάλληλοι ως προς τις ποικίλες ανθρώπινες και οικολογικές απαιτήσεις.

H πολύπλευρη φύση του τοπίου και της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, αναδεικνύει την ευρύτητα του αντικειμένου της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ενσωματώνοντας ιδέες και απόψεις από τις τέχνες και τις φυσικές επιστήμες αλλά και από τις κοινωνικές επιστήμες και την τεχνολογία.

Το γνωστικό αντικείμενο του αρχιτέκτονα τοπίου (από προγράμματα σπουδών των Μεταπτυχιακών τμημάτων ΓΠΑ και ΑΠΘ βάση υπουργικών αποφάσεων)Στο γνωστικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα Τοπίου περιλαμβάνονται

α) Σχεδιασμός τοπίου

β) Επιστήμες τοπίου

γ) Τεχνικές κατασκευής και σχεδίασης τοπίου

Σύμφωνα με τις οδηγίες της IFLA, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το γνωστικό αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής τοπίου αποτελεί το σύνολο των παρακάτω επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες ως εξής:

Σχεδιασμός Τοπίου: Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής τοπίου, Η ιστορία και θεωρία της αρχιτεκτονικής τοπίου, Θεωρία της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Αστική και Περιαστική Οικολογία, Καλλωπιστικά Φυτά και Τοπίο, Σύνθεση και Σχεδιασμός Τοπίου με Χρήση Φυτικού Υλικού, Ειδικά Συνθετικά Θέματα, Βιοκλιματολογία και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αστικών Υπαίθριων Χώρων, Αποκατάσταση Τοπίου και Οικολογικός Σχεδιασμός, Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και τοπίο, Σχεδιασμός τοπίου, αστικών υπαίθριων χώρων, Αστικός, πολεοδομικός, χωροταξικός σχεδιασμός και τοπίο, Σχεδιασμός περιαστικού, αγροτικού και φυσικού τοπίου, Οικολογικός σχεδιασμός, αειφόρος ανάπτυξη και πράσινες υποδομές, Ειδικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση τοπίου, Τουριστικές, αναψυχής, βιομηχανικές, σχολικές, αθλητικές, Τεχνικά έργα και διαμόρφωση τοπίου - Οδικά, συγκοινωνιακά, ενεργειακά, υδραυλικά, εκμετάλλευσης φυσικού πλούτου, Συντήρηση, Αποκατάσταση, Εξυγίανση Τοπίου, Κηποτεχνία – Παρκοτεχνία.

Επιστήμες Τοπίου: Κοινωνιολογική και Πολιτισμική Διάσταση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Εκτίμηση Αστικού, Περιαστικού, Αγροτικού και Φυσικού Τοπίου, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Νομοθεσία και Διαχείριση Μελετών και Έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Οικολογία και φυσικοί πόροι, Καλλωπιστικά φυτά - Βιολογία και καλλιέργεια - Κατανομή και χαρακτηριστικά, Χρήση φυτών στην αρχιτεκτονική τοπίου, Γεωμορφολογία – Εδαφολογία – Βιοκλιματολογία, Δασοκομία, υδρολογία, διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος αρχές και εφαρμογές στο σχεδιασμό τοπίου, Κοινωνιολογία, Οικονομία, Στατιστική στη Διαχείριση του Τοπίου, Περιβαλλοντική ψυχολογία - Αντίληψη τοπίου, υπαίθριος χώρος και συμπεριφορά, Χαρτογράφηση με φωτοερμηνεία και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, Τοπίο, δίκαιο και νομοθεσία.

Τεχνικές κατασκευής και σχεδίασης τοπίου: Αρχιτεκτονική Τοπίου, Υλικά και Τεχνολογία, Χρήση Η/Υ στο Σχεδιασμό του Τοπίου, Κατασκευαστικά Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Μεθοδολογίες Παρουσίασης Σχεδιαστικών Προτάσεων στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, Χλοοτάπητες Αθλητικών και Υπαίθριων Χώρων, Διαχείριση Αστικού Πρασίνου, Τεχνικές σχεδίασης τοπίου, Σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή (AutoCad & LandCad), Κατασκευαστικές τεχνικές διαμόρφωσης τοπίου

· Συγκεκριμένα τα άρθρα που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα του αρχιτέκτονα τοπίου:

Αρθρο 3 παρ. 2.ζ, 2ιβ,2ιγ, 2μζ, 2μη, Αρθρο 4 παρ. 1α, 2η, 2ιγ,2λ, Αρθρο 5 παρ. 2μ, Αρθρο 7 παρ. 1, 2δ,2θ,2ιγ, 2κζ, Αρθρο 8 παρ.2μ, Αρθρο 12 παρ. 1β, 2ζ, 2η,2κ, Αρθρο 13 παρ. 2ιθ,2κ, 2κζ, 2κθ, Αρθρο 14 παρ. 2κε